Addysg

Diolch i fyfyrwyr Pantycelyn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r newyddion bod Neuadd Pantycelyn yn cael ei chadw ar agor.

Dywedodd Ffred Ffransis, llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Mae Cymdeithas yr Iaith yn diolch i fyfyrwyr Pantycelyn am ennill buddugoliaeth a fydd yn rhoi hwb i bawb sy'n brwydro dros ddyfodol eu cymunedau Cymraeg. Dyfodol yr iaith yw dyfodol ein cymunedau - yn eu holl amrywiaeth."

Mwy o wybodaeth:

"What a waste of time and money" Cymdeithas tell Ceredigion Council

Cymdeithas yr Iaith has accused Ceredigion Council of wasting time and money with spurious public consultations which are claimed to be no more than "exercises in ticking boxes".

"Am wastraff arian ac amser" - Neges Cymdeithas yr Iaith at Gyngor Ceredigion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Cyngor Ceredigion o wastraffu arian ac amser gyda ffug brosesau ymgynghori sydd at bwrpas "ticio blychau" yn unig.

Erbyn Ddydd Llun nesaf (6/1) daw ymgynghoriad i ben ar bapur y Cyngor ynghylch creu Ysgol newydd yn Llandysul, a'r wythnos ganlynol daw ymgynghoriad i ben ar gynnig y Cyngor i gau Ysgol Dihewyd. Mae'r Gymdeithas yn honni mai mynd trwy gamau gwag y mae'r Cyngor wrth honni ymgynghori a'u bod yn gwneud canllawiau'r Llywodraeth yn destun gwawd.

Toriadau i Gymraeg i Oedolion - cyfle i'r Cynulliad eu stopio

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio’r toriadau i’r rhaglen Cymraeg i Oedolion gan rybuddio y bydd yn arwain at lai o siaradwyr Cymraeg.

Heddiw, mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi toriad o 8% ar gyfer y rhaglen Cymraeg i Oedolion y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Robin Farrar:

Ysgolion Ceredigion: "ESTYN allan" i'n cymunedau

Daeth 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith a rhieni o ysgolion pentrefol Cymraeg yng Ngheredigion i gyntedd pencadlys Cyngor Ceredigion wrth i Estyn gynnal arolwg o'r Cyngor Sir.

Roedd eu posteri yn galw am "ESTYN ALLAN at ein cymunedau" a phosteri'n mynnu dyfodol i nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir sydd tan fygythiad; a'r protestwyr yn targedu'r Cyngor Sir ac hefyd ESTYN sydd i raddau helaeth yn gyrru'r broses o ymosod ar ein hysgolion.

Wrth siarad gyda rhieni dyweddodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg, Ffred Ffransis:

Addysg cyfrwng Cymraeg i bawb - allwedd i dwf yr iaith

Beth bynnag yw eich barn bersonol ar ddysgu Cymraeg fel ail iaith i blant, nid oes modd gwadu bod y status quo yn aneffeithiol ac annerbyniol. Nid yn unig oherwydd bod tros 75% o’n plant yn cael eu hamddifadu o'r gallu i siarad yr iaith yn rhugl, ond hefyd oherwydd bod y gyfundrefn addysg yn ceisio sicrhau bod pob un disgybl yn rhugl, ond yn methu’n llwyr i gyflawni’r nod. Felly, mae gennym gyfundrefn sydd yn anelu at nod clodwiw iawn, ond nid yw hi’n gweithio. Dyna pam mae consensws ymysg addysgwyr ac yn drawsbleidiol dros newidiadau

Addysg Ail Iaith: Pwyso ar Carwyn Jones i dderbyn yr argymhellion yn llawn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’n frwd yr adolygiad o Gymraeg ail iaith a gyhoeddwyd heddiw, ac yn galw ar i’r Prif Weinidog fynd ati i weithredu’r holl argymhellion ar fyrder.

Llythyr Agored at Carwyn Jones - Addysg Gymraeg i Bawb

Annwyl Mr Jones, 

Cynllun i sefydlu addysg Gymraeg i bawb

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi heddiw restr o bobl amlwg sydd wedi llofnodi llythyr agored at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi galwad am chwyldroi addysg Gymraeg. Mae’r rhestr yn cynwys yr Archdderwydd, Aelodau Cynulliad a Seneddol  a chynghorwyr lleol, yn ogystal ag addysgwyr a rhai sy’n gweithio gyda phobl ifainc ym maes chwaraeon.

Tro-pedol Cyngor Caerdydd dros addysg Gymraeg

Cyngor “ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud” - medd Cymdeithas yr Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ail-ystyried ei gynllun ad-drefnu addysg yn y ddinas wedi i'r Prif Weinidog gadarnhau eu bod yn gweithredu'n groes i'w gynllun addysg Gymraeg eu hunain.

Byddai Cyngor Caerdydd yn gweithredu yn groes i’w gynllun addysg ei hunan petai ei weinyddiaeth Lafur yn penderfynu peidio ag adeiladu ysgol Gymraeg yn ardal Grangetown, medd Prif Weinidog Cymru.