Addysg

Croesawu bwriad y Llywodraeth i symud at addysg Gymraeg i Bawb

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu sylwadau'r Gweinidog Addysg bod bwriad i symud tuag at addysg Gymraeg i bob plentyn, yn dilyn cyfarfod heddiw.  

Dwy flynedd ers adroddiad brys addysg Gymraeg - cacen pen-blwydd

 

Welsh-medium education in Pembrokeshire: Why hold another consultation?

Welsh language campaigners have raised questions following news that Pembrokeshire Council plans to consult afresh on the re-organisation of Welsh-medium education in the Mid and North West of the county in an extraordinary council meeting today (September 10th).

Ysgol uwchradd Gymraeg yn Sir Benfro: Pam cael ymgynghoriad o'r newydd?

Mae caredigion y Gymraeg wedi codi cwestiynau wrth i Gyngor Sir Penfro ymgynghori o'r newydd am ad-drefnu addysg Gymraeg yng Nghanol a Gogledd Orllewin y sir mewn cyfarfod arbennig o'r Cyngor heddiw.

Fis Ionawr eleni derbyniodd y cyngor argymhelliad, yn dilyn ymgynghoriad, i agor ysgol uwchradd Gymraeg yn Hwlffordd. Derbyniodd y cyngor adroddiad yn argymell ymgynghori eto ar dri mater ar wahân: darpariaeth Gymraeg, darpariaeth yn Hwlffordd a darpariaeth yn ardal Tyddewi ac Abergwaun.

Ysgol Llangynfelyn - a step closer to closing

Following Ceredigion County Council's Cabinet's decision today to publish a statutory notice to close Ysgol Llangynfelyn in North Ceredigion, Bethan Williams, Dyfed organiser for Cymdeithas yr Iaith said:
"We congratulate parents, children and the community of Llangynfelyn on their persistent campaign to keep the school open. Many of the families have moved to the area, but they have become an active part of the community, and the school is their main contact with the Welsh language and culture.

Ysgol Llangynfelyn - ymgyrch i'w hachub

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Sir Ceredigion heddiw i gyhoeddi rhybudd statudol i gau Ysgol Llangynfelyn yng Ngogledd Ceredigion, dywedodd Bethan Williams, swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:
"Rydyn ni'n cymeradwyo dyfalbarhad holl rieni, plant a chymuned Llangynfelyn i gadw'r ysgol ar agor. Ar ôl symud i'r ardal mae nifer teuluoedd wedi dod yn weithgar iawn, yn rhan o'r gymuned a'r ysgol yw eu prif gysylltiad â'r Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

Galw ar i Arweinydd Cyngor gefnogi ysgol Gymraeg i Grangetown

Byddai cadw at addewid i agor dosbarth cychwynnol cyfrwng Cymraeg newydd yn Grangetown y mis hwn yn dystiolaeth bod Arweinydd Cyngor Caerdydd ‘o ddifrif am y Gymraeg’, yn ôl mudiad iaith.

Language Protesters dump "write-off" car at government stand

During a demonstration outside the Welsh Government stand at the Eisteddfod in Meifod on Friday 7th August, members of Cymdeithas yr Iaith have dumped an old car at the entrance to the stand with the words "Cymraeg Ail Iaith" ("Welsh as a second language") painted on it. 

Hen Gar wedi’i adael wrth uned Llywodraeth Cymru

Wrth gynnal protest wrth uned Llywodraeth Cymru ddydd Gwener, 7fed Awst fe wnaeth aelodau Cymdeithas yr Iaith adael hen gar gyda’r geiriau “Cymraeg Ail Iaith” arno o flaen y stondin. Esboniad y Gymdeithas yw fod dysgu Cymraeg Ail Iaith yn “write-off” ac yn fethiant addysgol.

Dywed y Gymdeithas na ellid trwsio na gwella model methedig Cymraeg Ail Iaith a bod angen i’r llywodraeth yn hytrach gyflwyno yn y cwricwlwm newydd Cymraeg i bawb ar hyd continwwm iaith  gan sicrhau bod pob disgybl yn codi trwy wahanol lefelau o hyfedredd.