Addysg

Senior Council Official Calls on Government to Stop Treating Welsh as a 'second language'

During a meeting held by Cymdeithas yr Iaith in Carmarthen over the weekend, a senior County Council officer called on the Government to get rid of the subject "Welsh as a Second Language" and instead implement in full the recommendations of the Prof Sioned Davuies Committee that all pupils should be taught Welsh as their own language on a single continuum of increasing levels. The call was made at a meeting attended by 60 delegates of county-wide bodies to question leading councillors and officers about the strategy  to develop Welsh-langugae education.

Prif Swyddog Cyngor yn galw ar roi terfyn ar y Gymraeg fel 'ail iaith'

Mewn cyfarfod yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos, galwodd Pennaeth Gwasanaeth Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin Mr Gareth Morgans ar Lywodraeth Cymru i ddileu "Cymraeg Ail Iaith" ac i weithredu argymhellion pwyllgor yr Athro Sioned Davies i ddysgu Cymraeg i bawb ar un continwwm. Gwnaed y galwad mewn cyfarfod a fynychwyd gan 60 o bobl "Tynged yr Iaith yn Sir Gâr" a drefnwyd gan y Gymdeithas i holi prif gynghorwyr a swyddogion am ddatblygiad addysg Gymraeg yn y sir.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg Ffred Ffransis

Pantycelyn - ymateb i benderfyniad y brifysgol

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i’r datblygiadau diweddaraf ynghylch sefyllfa Neuadd Pantycelyn. 

Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae'r llywodraeth yn rhoi canllawiau ar gyfer nod, polisiau, targedau a diwyg y cynlluniau hyn yn eu dogfen sy'n cynnwys dogfen 27 tudalen o ganllawiau (2011).

Neuadd Pantycelyn: Cefnogi Ympryd y Myfyrwyr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i bobl gefnogi ympryd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth er mwyn achub neuadd Pantycelyn.  

Dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg Ffred Ffransis: “Rydym yn galw ar i bawb gefnogi ymgyrch hollbwysig y myfyrwyr. Bydd nifer o aelodau'r Gymdeithas yn ymuno yn yr ympryd. Rwy'n gobeithio y bydd cefnogaeth eang i'w hymgyrch.”  

Ysgol Pentrecelyn - cefnogi apelio i'r llysoedd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Cyngor Sir Ddinbych am fwrw ymlaen gyda chynllun i israddio addysg Gymraeg drwy gau Ysgol Pentrecelyn. 

Meddai llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar addysg Ffred Ffransis: 

Ple personol eisteddfodwyr i ddileu addysgu'r Gymraeg fel ail iaith

Cafodd tystiolaeth ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru gan ymgyrchwyr sydd am weld 'addysg Gymraeg i bawb' ar faes Eisteddfod yr Urdd, wedi i'r Prif Weinidog awgrymu bod newid ym mholisi ei weinyddiaeth ar y gorwel. 
 

Galwad Arbenigwyr am Addysg Gymraeg i Bawb

Sylwadau 'anachronistaidd' Prifathro Rhuthun

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio sylwadau 'anachronistaidd' Prifathro Ysgol Rhuthun am y Gymraeg. 

Yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gafodd eu cyhoeddi'r llynedd, mae 63% o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol. Mae'r Gymdeithas wrthi'n rhedeg ymgyrch dros 'addysg Gymraeg i bawb'. 

Cynyddu neu ddirywio - beth fydd tynged y Coleg Cymraeg?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ychwanegu at ddyletswyddau a chyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel yr unig ffordd o sicrhau ei ddyfodol.  

Disgwylir cyhoeddiad buan gan y Llywodraeth am bwy fydd yn cael cytundeb i arwain maes Cymraeg i Oedolion yn genedlaethol, ac mae'r Gymdeithas yn pwyso am roi'r swyddogaeth hon i'r Coleg Cymraeg.