Addysg

Pantycelyn - ymateb i benderfyniad y brifysgol

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i’r datblygiadau diweddaraf ynghylch sefyllfa Neuadd Pantycelyn. 

Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae'r llywodraeth yn rhoi canllawiau ar gyfer nod, polisiau, targedau a diwyg y cynlluniau hyn yn eu dogfen sy'n cynnwys dogfen 27 tudalen o ganllawiau (2011).

Neuadd Pantycelyn: Cefnogi Ympryd y Myfyrwyr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i bobl gefnogi ympryd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth er mwyn achub neuadd Pantycelyn.  

Dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg Ffred Ffransis: “Rydym yn galw ar i bawb gefnogi ymgyrch hollbwysig y myfyrwyr. Bydd nifer o aelodau'r Gymdeithas yn ymuno yn yr ympryd. Rwy'n gobeithio y bydd cefnogaeth eang i'w hymgyrch.”  

Ysgol Pentrecelyn - cefnogi apelio i'r llysoedd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Cyngor Sir Ddinbych am fwrw ymlaen gyda chynllun i israddio addysg Gymraeg drwy gau Ysgol Pentrecelyn. 

Meddai llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar addysg Ffred Ffransis: 

Ple personol eisteddfodwyr i ddileu addysgu'r Gymraeg fel ail iaith

Cafodd tystiolaeth ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru gan ymgyrchwyr sydd am weld 'addysg Gymraeg i bawb' ar faes Eisteddfod yr Urdd, wedi i'r Prif Weinidog awgrymu bod newid ym mholisi ei weinyddiaeth ar y gorwel. 
 

Galwad Arbenigwyr am Addysg Gymraeg i Bawb

Sylwadau 'anachronistaidd' Prifathro Rhuthun

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio sylwadau 'anachronistaidd' Prifathro Ysgol Rhuthun am y Gymraeg. 

Yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov a gafodd eu cyhoeddi'r llynedd, mae 63% o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol. Mae'r Gymdeithas wrthi'n rhedeg ymgyrch dros 'addysg Gymraeg i bawb'. 

Cynyddu neu ddirywio - beth fydd tynged y Coleg Cymraeg?

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ychwanegu at ddyletswyddau a chyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel yr unig ffordd o sicrhau ei ddyfodol.  

Disgwylir cyhoeddiad buan gan y Llywodraeth am bwy fydd yn cael cytundeb i arwain maes Cymraeg i Oedolion yn genedlaethol, ac mae'r Gymdeithas yn pwyso am roi'r swyddogaeth hon i'r Coleg Cymraeg.  

Cyflwyno Llyfr WN21 i'r Llywodraeth yn Eisteddfod yr Urdd

30/05/2015 - 13:30
1.30pm Sadwrn 30 Mai

Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith,
Maes Eisteddfod yr Urdd

DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21" I UNED Y LLYWODRAETH AR Y MAES fel rhan o'n galwad am sicrhau fod y cwricwlwm newydd yn rhoi i bob disgybl y sgil i fedru cyfathrebu a gweithio'r Gymraeg

AGOR LLYFR WELSH NOT 21ain ganrif

25/05/2015 - 13:30

Mae'r Welsh Not yn dal yn fyw ac yn iach ! Yn lle cosbi disgyblion am siarad Cymraeg yn yr ysgol fel y gwnaeth Welsh Not yr 19eg ganrif, y mae'r Welsh Not newydd yn amddifadu mwyafrif disgyblion Cymru o'r sgil i fedru cyfathrebu a gweithio'n Gymraeg. Yn aml iawn caiff disgyblion o gefndiroedd tlotaf eu rhoi tan anfantais bellach yn ddiwylliannol ac yn economaidd.

 Dyw hi ddim yn deg ac mae cyfle cael gwared a syniad dilornus "Cymraeg Ail Iaith" a sicrhau fod pawb yn gallu cyfathrebu'n Gymraeg trwy'r cwricwlwm newydd