Addysg

Ysgolion Ceredigion: "ESTYN allan" i'n cymunedau

Daeth 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith a rhieni o ysgolion pentrefol Cymraeg yng Ngheredigion i gyntedd pencadlys Cyngor Ceredigion wrth i Estyn gynnal arolwg o'r Cyngor Sir.

Roedd eu posteri yn galw am "ESTYN ALLAN at ein cymunedau" a phosteri'n mynnu dyfodol i nifer o ysgolion pentrefol Cymraeg y sir sydd tan fygythiad; a'r protestwyr yn targedu'r Cyngor Sir ac hefyd ESTYN sydd i raddau helaeth yn gyrru'r broses o ymosod ar ein hysgolion.

Wrth siarad gyda rhieni dyweddodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg, Ffred Ffransis:

Addysg cyfrwng Cymraeg i bawb - allwedd i dwf yr iaith

Beth bynnag yw eich barn bersonol ar ddysgu Cymraeg fel ail iaith i blant, nid oes modd gwadu bod y status quo yn aneffeithiol ac annerbyniol. Nid yn unig oherwydd bod tros 75% o’n plant yn cael eu hamddifadu o'r gallu i siarad yr iaith yn rhugl, ond hefyd oherwydd bod y gyfundrefn addysg yn ceisio sicrhau bod pob un disgybl yn rhugl, ond yn methu’n llwyr i gyflawni’r nod. Felly, mae gennym gyfundrefn sydd yn anelu at nod clodwiw iawn, ond nid yw hi’n gweithio. Dyna pam mae consensws ymysg addysgwyr ac yn drawsbleidiol dros newidiadau

Addysg Ail Iaith: Pwyso ar Carwyn Jones i dderbyn yr argymhellion yn llawn

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu’n frwd yr adolygiad o Gymraeg ail iaith a gyhoeddwyd heddiw, ac yn galw ar i’r Prif Weinidog fynd ati i weithredu’r holl argymhellion ar fyrder.

Llythyr Agored at Carwyn Jones - Addysg Gymraeg i Bawb

Annwyl Mr Jones, 

Cynllun i sefydlu addysg Gymraeg i bawb

Mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi heddiw restr o bobl amlwg sydd wedi llofnodi llythyr agored at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi galwad am chwyldroi addysg Gymraeg. Mae’r rhestr yn cynwys yr Archdderwydd, Aelodau Cynulliad a Seneddol  a chynghorwyr lleol, yn ogystal ag addysgwyr a rhai sy’n gweithio gyda phobl ifainc ym maes chwaraeon.

Tro-pedol Cyngor Caerdydd dros addysg Gymraeg

Cyngor “ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud” - medd Cymdeithas yr Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Caerdydd i ail-ystyried ei gynllun ad-drefnu addysg yn y ddinas wedi i'r Prif Weinidog gadarnhau eu bod yn gweithredu'n groes i'w gynllun addysg Gymraeg eu hunain.

Byddai Cyngor Caerdydd yn gweithredu yn groes i’w gynllun addysg ei hunan petai ei weinyddiaeth Lafur yn penderfynu peidio ag adeiladu ysgol Gymraeg yn ardal Grangetown, medd Prif Weinidog Cymru.

Condemnio Cyngor dros ddiffyg ysgol Gymraeg yn Grangetown

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio penderfyniad cabinet Cyngor 
Caerdydd i fwrw ymlaen â chynllun i beidio â sefydlu ysgol Gymraeg i Grangetown, 
Caerdydd fel un ‘cywilyddus’. 

Daeth tua 50 o ymgyrchwyr lleol i biced tu allan i gyfarfod cabinet y cyngor 

Cyngor Caerdydd yn rhwystro twf addysg Gymraeg

Mae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r helynt am ysgol Gymraeg yn Nhrelluest (Grangetown).

‘Dileu Addysg Gymraeg Ail Iaith’ - galw am roi diwedd ar ysgolion Saesneg

Mae dileu addysg Gymraeg ail iaith yn un ffordd hanfodol o sicrhau bod plant yn cael mynediad teg at yr iaith ac o ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad, yn ôl papur polisi a gyflwynwyd i adolygiad Llywodraeth gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.