Caerfyrddin Penfro

Sefyllfa'r Gymraeg yn Sir Benfro

25/07/2013 - 19:30

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal cyfarfod i drafod sefyllfa’r Gymraeg yn Sir Benfro, yn Neuadd Gymunedol Maeclochog ar ddydd Iau y 25ain o Orffennaf am 7.30.

Yn dilyn y cwymp yn niferoedd y siaradwyr a chymunedau Cymraeg ar draws Cymru a Sir Benfro yng Nghyfrifiad 2011 rydym yn awyddus i drafod a chlywed eich barn ar         

The Welsh language belongs to everyone in Carmarthenshire

Cymdeithas yr Iaith's message to Council Leader

For the first time since founding the Council in 1996 a meeting was held today (Wednesday 26th of June) between Carmarthenshire County Council leaders and members of Cymdeithas yr Iaith. The meeting was held following the release of Census results where Carmarthenshire saw the biggest fall in the number of Welsh speakers of all counties.

Mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb yn Sir Gâr

Neges y Gymdeithas i Arweinwyr Cyngor

Am y tro cyntaf ers sefydlu'r Cyngor ym 1996, bu cyfarfod heddiw rhwng arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin a Chymdeithas yr Iaith. Cynhaliwyd y cyfarfod yn dilyn cyhoeddi ffigurau'r Cyfrifiad a ddangosodd mai yn Sir Gâr y bu'r cwymp gwaethaf yng Nghymru o ran siaradwyr Cymraeg.

Lansio Siarter Sir Gâr

Ar ddydd Mercher 26ain o Fehefin, bydd Cymdeithas yr Iaith yn rhoi galwadau i gryfhau'r Gymraeg gerbon Cyngor Sir Gaerfyrddin wrth iddynt lansio Siarter Sir Gâr.

Mae'r Siarter, sydd yn ymwneud â meysydd tai a chynllunio, addysg, iechyd, hamdden a defnydd y Gymraeg o fewn y Cyngor Sir; yn ddogfen o alwadau radical, ond ymarferol, i'r Cyngor eu gweithredu.

Dywedodd Heledd ap Gwynfor, aelod o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

Launch of Siarter Sir Gâr language charter

Cymdeithas yr Iaith in Carmarthenshire will put demands to the county council to act to strengthen the Welsh language in the county, on Wednesday 26th June, as they launch their laungage charter, Siarter Sir Gâr.

The charter, which covers housing and planning, education, health, leisure and the
use of Welsh within the County Council puts forward radical, but practical, steps the Council can adopt.

Heledd ap Gwynfor, a member of Cymdeithas yr Iaith in Carmarthern said:

Penodiad newydd Cabinet Sir Gar - croeso gofalus

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhoi croeso gofalus i’r newyddion bod y Cynghorydd Mair Stephens wedi ei phenodi fel aelod cabinet newydd yn Sir Gaerfyrddin gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

Fflachdorf dros ddarparwr Cymraeg amlgyfryngol newydd

Dawns oedd cyfrwng ymdrech i ‘ysgwyd diwylliant Cymraeg cyfoes yn rhydd o othrwm darlledwyr Prydain Fawr’ ar faes y brifwyl heddiw wrth i fflachdorf ymgynnull i alw am ddarlledwr Cymraeg newydd.

"Ry'n ni eisiau byw yn Gymraeg ar ôl ysgol" - neges i Carwyn Jones

Mae pobl ifanc wedi herio’r Prif Weinidog Carwyn Jones i sefydlu hawliau iddynt
ddefnyddio Cymraeg tu allan i gatiau'r ysgol mewn protest ar faes Eisteddfod yr
Urdd heddiw.

Darganfod Gweinidog ar Helfa Drysor, ond nid canllawiau newydd

Daeth ymgyrchwyr iaith o hyd i Leighton Andrews ar eu helfa drysor ar faes yr Eisteddfod heddiw (Dydd Llun Mai 27) ond doedd dim golwg o’r rheolau cynllunio newydd.

Ym mis Mehefin 2011, daeth ymgynghoriad i ben ar ganllawiau cynllunio newydd - TAN
20 - sydd yn disgrifio sut y dylai awdurdodau ystyried effaith y broses ddatblygu ar y Gymraeg. Cafodd y canllawiau presennol eu cyhoeddi dair blynedd ar ddeg yn ôl.

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

13/06/2013 - 19:00

Mae protest pants, i Gymreigio M&S, angen ei drefnu a byddwn ni'n cwrdd â'r Cyngor Sir ryw bythefnos wedi'r cyfarfod felly cofiwch ddod i gyfrannu.

Tafarn y Glyndŵr, Stryd y Frenhines, Caerfyrddin

Nos Iau y 13eg o Fehefin am 7pm