Gwynedd Mon

Trefn Gynllunio er budd ein Cymunedau - Y Bala, Eisteddfod yr Urdd

29/05/2014 - 19:00

Trefn Gynllunio er budd ein Cymunedau - Y Bala, Eisteddfod yr Urdd

7pm, Nos Iau, Mai 29 ain

Canolfan Bro Tegid, 30-34 y Stryd Fawr, y Bala,
 
Siaradwyr: Liz Saville Roberts, Shan Ashton, Toni Schiavone

Parti Pyjamas - Deffrwch Llywodraeth Cymru

26/05/2014 - 13:00

Dydd Llun, Mai 26 am 1pm

Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eisteddfod yr Urdd, Y Bala

Morgan Hopkins

Gwion Lynch

Angharad Tomos

Na i 8,000 o dai yng Ngwynedd a Môn - protest

Daeth tri chant o brotestwyr ynghyd yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn er mwyn protestio yn erbyn cynlluniau i adeiladu wyth mil o dai yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Galwodd y brotest, a gafodd ei harwain gan bwyllgor lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, am foratoriwm ar y cynllun datblygu lleol nes fydd gwaith ymchwil wedi ei gwblhau i fesur anghenion tai a gwasanaethau ym mhob cymuned yn y sir. Mae cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yn ymgynghori ar eu cynlluniau datblygu lleol ar hyn o bryd.

Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau - Cyfarfod Cyhoeddus

Dewch i ddweud eich dweud ar sut i wella'r drefn gynllunio i gryfhau cymunedau a'r Gymraeg.

Yr Institiwt Caernarfon

Toni Schiavone

Alun Ffred Jones AC

gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Cau Swyddfa'r Llywodraeth yn Llandudno - Galw am 6 newid polisi

Mae chwech aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi gadael swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, chwe awr wedi iddynt gau’r fynedfa mewn protest dros y diffyg ymateb i ganlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad.

Wrth ddod â’r brotest i ben am hanner dydd heddiw, dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Awduron amlwg yn nodi pryder am Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn

Mewn llythyr agored i'r wasg heddiw, mae rhai o awduron amlycaf Cymru yn nodi eu pryder am yr hyn fydd yn cael ei gynnig yng Nghynllun Datblygu Lleol siroedd Gwynedd a Môn.

Gobaith y cynllun fydd gweld adeiladu bron i 8,000 o dai yn y ddwy sir yn ystod y degawd nesaf.

Morrisons Bangor: 200 yn protestio dros bresgripsiwn Cymraeg

Daeth dros 200 o brotestwyr ynghyd ym Mangor heddiw er mwyn gwrth-dystio ar fyr rybudd yn erbyn Morrisons ar ôl i’r cwmni wrthod rhoi meddyginiaeth i glaf am fod y presgripsiwn yn Gymraeg.

Ymysg y siaradwyr yn y gwrth-dystiad, roedd yr Aelod Seneddol lleol dros Arfon Hywel Williams, y Cynghorydd Sian Gwenllian a Sian Howys o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Condemio Morrisons Bangor

Yn ymateb i'r stori fod presgripsiwn wedi ei wrthod gan fferyllfa Morissons Bangor am ei fod yn Gymraeg, dywedodd Osian Jones, Swyddog Maes y mudiad yn y gogledd:

Flwyddyn dyngedfennol i'r Gymraeg yn siroedd Gwynedd a Môn

Ar gychwyn y flwyddyn newydd, mae aelodau o'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg yn rhybuddio y gall 2014 fod yn flwyddyn dyngedfennol i ddyfodol y
Gymraeg yn siroedd Gwynedd a Môn.

Yn ystod y flwyddyn mi fydd Cynghorau Sir Gwynedd a Môn yn penderfynu cymeradwyo
neu beidio eu Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd, cynllun sydd am weld adeiladu
bron i 8,000 o dai rhwng y ddwy sir yn ystod y deg mlynedd nesaf.

Pwll Nofio Amlwch - Dim Gwasanaeth Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gwneud cwyn wedi pryderon am y diffyg clybiau nofio cyfrwng Cymraeg ar gael ym mhwll nofio Ynys Mon, er bod mwyafrif trigolion y sir yn siarad Cymraeg.

Mae'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud bod angen hawliau clir i wasanaethau hamdden yn Gymraeg yn y safonau a fydd yn cael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth yn y flwyddyn newydd.