Gwynedd Mon

Cau Swyddfa'r Llywodraeth yn Llandudno - Galw am 6 newid polisi

Mae chwech aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi gadael swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, chwe awr wedi iddynt gau’r fynedfa mewn protest dros y diffyg ymateb i ganlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad.

Wrth ddod â’r brotest i ben am hanner dydd heddiw, dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Awduron amlwg yn nodi pryder am Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn

Mewn llythyr agored i'r wasg heddiw, mae rhai o awduron amlycaf Cymru yn nodi eu pryder am yr hyn fydd yn cael ei gynnig yng Nghynllun Datblygu Lleol siroedd Gwynedd a Môn.

Gobaith y cynllun fydd gweld adeiladu bron i 8,000 o dai yn y ddwy sir yn ystod y degawd nesaf.

Morrisons Bangor: 200 yn protestio dros bresgripsiwn Cymraeg

Daeth dros 200 o brotestwyr ynghyd ym Mangor heddiw er mwyn gwrth-dystio ar fyr rybudd yn erbyn Morrisons ar ôl i’r cwmni wrthod rhoi meddyginiaeth i glaf am fod y presgripsiwn yn Gymraeg.

Ymysg y siaradwyr yn y gwrth-dystiad, roedd yr Aelod Seneddol lleol dros Arfon Hywel Williams, y Cynghorydd Sian Gwenllian a Sian Howys o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Condemio Morrisons Bangor

Yn ymateb i'r stori fod presgripsiwn wedi ei wrthod gan fferyllfa Morissons Bangor am ei fod yn Gymraeg, dywedodd Osian Jones, Swyddog Maes y mudiad yn y gogledd:

Flwyddyn dyngedfennol i'r Gymraeg yn siroedd Gwynedd a Môn

Ar gychwyn y flwyddyn newydd, mae aelodau o'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg yn rhybuddio y gall 2014 fod yn flwyddyn dyngedfennol i ddyfodol y
Gymraeg yn siroedd Gwynedd a Môn.

Yn ystod y flwyddyn mi fydd Cynghorau Sir Gwynedd a Môn yn penderfynu cymeradwyo
neu beidio eu Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd, cynllun sydd am weld adeiladu
bron i 8,000 o dai rhwng y ddwy sir yn ystod y deg mlynedd nesaf.

Pwll Nofio Amlwch - Dim Gwasanaeth Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gwneud cwyn wedi pryderon am y diffyg clybiau nofio cyfrwng Cymraeg ar gael ym mhwll nofio Ynys Mon, er bod mwyafrif trigolion y sir yn siarad Cymraeg.

Mae'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud bod angen hawliau clir i wasanaethau hamdden yn Gymraeg yn y safonau a fydd yn cael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth yn y flwyddyn newydd.

Land & Lakes Holiday Homes: Call-in plea

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, together with the action group Save Penrhos, has
sent a formal letter to Planning Minister Carl Sargeant asking him to call in
the decision by Anglesey County Council planning committee to grant planning
permission to Land & Lakes to build holiday homes in Penrhos.

Anglesey County Council planning committee decided to grant  planning approval
in a meeting on November 6th, even though the committee had decided to refuse it

Tai Gwyliau Land & Lakes: Apêl i alw’r cais i mewn

Mae'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y cyd ac Ymgyrch Achub Penrhos, wedi gyrru llythyr at y Gweinidog Cynllunio heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 18) yn gofyn iddo alw cais cynllunio tai gwyliau Land & Lakes i fewn.

Tai Gwyliau Land & Lakes - mae'r frwydr yn parhau

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad pwyllgor cynllunio
Cyngor Sir Ynys Môn ynghylch cais cynllunio Land & Lakes am dai gwyliau ym
Mhenrhos.

Yn gynharach yn y dydd, daeth hanner cant o bobl ynghyd mewn rali er mwyn galw
ar bwyllgor cynllunio'r Cyngor i gadw at ei benderfyniad i beidio â chymeradwyo
cais cynllunio gan gwmni Land & Lakes i adeiladu tai gwyliau ar yr ynys.

Dywedodd Osian Jones Trefnydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y Gogledd: “Rydyn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

28/10/2013 - 19:00

Yr Institiwt Caernarfon.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon i drafod gwaith y Gymdeithas yn yr ardal.

Agenda -

Cynllun Datblygu Lleol

Addysg Uwchradd Gwynedd

Taith Ysgolion

Gigs JMJ