Gwynedd Mon

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

08/09/2015 - 19:30

Yr Institiwt, Caernarfon

Cyfle i gyfarfod â Swyddog Maes newydd y gogledd

Croeso i gefnogwyr hen a newydd y Gymdeithas yn yr ardal!

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

12/05/2015 - 19:30

Nos Fawrth Mai 12fed am 7:30pm uwchben Palas Print, Caernarfon

Y prif eitem ar yr agenda fydd parhau â'r ymgyrch yn erbyn y Cynllun Datblygu Lleol. Mae nifer o bethau eraill i'w trafod hefyd fel ymgyrch yn erbyn Wylfa, be ni eisiau i'r swyddog newydd ganolbwyntio arno ac ati! Croeso i holl gefnogwyr newydd a hen y Gymdeithas yn yr ardal!

Datblygiadau Tai Ynys Môn - cyfarfod cyhoeddus

24/03/2015 - 19:30

Oes angen 833 o dai yn Caergybi? 673 yn Llangefni?

A channoedd yn fwy yn y sir?

Tyrd draw i weld y cynllun ac i leisio dy farn.

Nos Fawrth – Mawrth 23ain

Tafarn y Bull, Llangefni 7.30

Beth am i ti yrru e-bost i ymghynghoriad y cynllun tai yma -

http://cymdeithas.cymru/ebost/cynllunio-er-budd-ein-cymunedau-cymraeg

Cartrefi Cymunedol Gwynedd - penodi dau uwch swyddog di-Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb gyda siomedigaeth i'r newyddion bod dau gyfarwyddwr di-gymraeg wedi eu penodi gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd.

8000 o dai newydd: Cyfarfod cyhoeddus ym Mhenygroes

Wrth i 'ymgynghoriad' Cyngor Gwynedd ar y cynllun datblygu barhau, bydd ymgyrchwyr yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Nyffryn Nantlle ddydd Iau yma (19 Mawrth) i ddangos sut mae mynd ati o ddifri i gael barn pobl leol.

Cymdeithas yn galw ar i Gomisiynydd y Gymraeg ymyrryd

Wythnos i fewn i gyfnod ymgynghorol cynllun datblygu lleol Gwynedd a Môn, mae
ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gomisiynydd y Gymraeg ymyrryd yn y broses gan
fod yr asesiad iaith a gyhoeddwyd gan y siroedd yn ‘annibynadwy’.

Credant nad yw Cyngor Gwynedd a Môn yn gallu profi bod adeiladu 7,902 ‘yn
annhebygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg’.

Meddai Menna Machreth, Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd a Môn:

'Cau Pobl Allan' - cwyn am ymgynghoriad ar adeiladu wyth mil o dai

Mae caredigion yr iaith wedi cwyno bod ymgynghoriad ar gynlluniau i adeiladu tua wyth mil o dai yn sir Gwynedd ac Ynys Môn yn 'cau pobl allan' wedi iddi ddod i'r amlwg y bydd yr holl gyfarfodydd cyhoeddus ar y cynllun yn ystod oriau gwaith.

Arfogi trigolion Gwynedd a Môn - ymgynghori ar y cynllun tai

Mae'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan ei bwriad o geisio arfogi trigolion siroedd Gwynedd a Môn yn y broses o gasglu barn gyhoeddus am y cynllun tai, fydd yn cychwyn ar Chwefror 16 2015.

Meddai Osian Jones, trefnydd y Gymdeithas yn y gogledd.

“Fel rhai sydd wedi ymgyrchu yn erbyn gor-ddatblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol
ers blwyddyn a mwy, rydym yn grediniol ein barn bod y broses o lunio'r cynllun
gorffenedig yn cyrraedd cyfnod allweddol iawn”

Ychwanegodd -

Croesawu adroddiad pwyllgor trawsbleidiol am y Bil Cynllunio

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'n wresog adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd am y Bil Cynllunio a gafodd ei gyhoeddi heddiw (Ionawr 30).