Darlledu

S4C: Apêlio ar ASau cyn pleidlais

mark-susan-hywel.jpgMae nifer o fudiadau wedi gwneud apêl munud olaf at ASau i bleidleisio yn erbyn cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer S4C yfory (Dydd Iau, Medi 15).Mae tri Aelod Seneddol, y Rhyddfrydwr Mark Williams, Aelod Llafur Susan Elan Jones a Hywel Williams o Blaid Cymru, wedi cyflwyno gwelliant i'r Mesur Cyrff Cyhoeddus mewn ymdrech i dynnu S4C allan o'r Mesur.

Radio Ceredigion - dim Cymraeg yn y dyfodol?

Radio Ceredigion.pngGall fod dim allbwn Cymraeg ar Radio Ceredigion yn fuan ar ôl i'r rheoleiddiwr darlledu OFCOM ganiatáu i'r tendr am drwydded fynd allan heb unrhyw amodau iaith i'r gwasanaeth.Mae'r penderfyniad yn dilyn ymgyrch gref yn lleol fis Gorffennaf a lwyddodd i wrthod cais perchnogion Radio Ceredigion - Town and Country Broadcasting - i gwtogi ar allbwn Cymraeg presennol yr orsaf.Ym mis Mawrth 2010, gofynnodd Bwrdd yr Iaith Gy

3 plaid yn ceisio achub S4C

mark-susan-hywel.jpgMae gwleidyddion o dair plaid wedi lansio menter drawsbleidiol i achub S4C yn Nhy'r Cyffredin heddiw (Dydd Llun, 5 Medi).

Carcharor dros S4C yn picedi cyfarfod Jeremy Hunt

Bu aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn picedi cyfarfod ysgrifennydd diwylliant llywodraeth San Steffan, Jeremy Hunt, yng Nghasnewydd heddiw, er mwyn dweud wrtho fod rhaid tynnu S4C allan o'r Mesur Cyrff Cyhoeddus.

Wythnos yn y carchar dros S4C

jamie-bevan-caerdydd-230811-bach.jpg

Fe gafodd ymgyrchydd iaith ei garcharu am wythnos heddiw (Dydd Mawrth, Awst 23) ar ôl iddo gymryd rhan mewn protest dros ddyfodol S4C.

Mynnu darpariaeth Gymraeg mewn teledu lleol

Yn dilyn y datganiad y bydd Caerfyrddin a Bangor ymhlith y 66 lleoliad drwy wledydd Prydain lle bydd cynigion yn cael eu gwahodd i ddarparu teledu lleol, mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod rhaid bod cymal i sicrhau darpariaeth teilwng i'r Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y trwyddedi o'r cychwyn cyntaf.Dywedodd Cadeirydd Sir Gaerfyrddin o'r Gymdeithas, Sioned Elin:"Mae angen osgoi'r problemau a achoswyd mewn radio lleol megis Radio Carmarthenshire pryd roedd yr awdurdodau'n methu mynnu bod darpariaeth ddigonol o ddarlledu Cymraeg.

Tecstio dros S4C newydd, rali Cymdeithas

protest-s4c.JPG

Mae'n amser i'r gwleidyddion ddelifro S4C newydd, dyna oedd neges rali ar faes yr Eisteddfod heddiw (2pm, Awst 4ydd).

S4C: ymgyrchu'n dechrau dwyn ffrwyth - Cymdeithas

s4c-toriadau.jpgMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi talu teyrnged i'r degau ar filoedd o bobl sydd wedi gorfodi i Lywodraeth San Steffan gynnig cyfaddawd ar ddyfodol S4C heddiw (Dydd Mawrth Gorffennaf 12).Fe fydd Gweinidog Llywodraeth San Steffan yn datgan mewn dadl ar ail ddarlleniad y Mesur Cyrff Cyhoeddus heddiw y bydd yn cyflwyno gwelliant ynghylch ariannu'r sianel.Fe ddywedodd y Gymdeithas y byddant yn parhau â'u hymgyrch, gan annog un

Dyfodol S4C yn y Fantol - Arestio 2 ar ol gweithred yn Llundain

gweithred-llundain2-bach.jpgMae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi peintio'r slogan ACHUB S4C ar furiau adeilad y BBC yn White City Llundain i ddangos eu pryder am sefyllfa S4C.

Dedfrydu 2 ymgyrchydd iaith - Achos llys cyntaf dros S4C ers 30 mlynedd

achos-jamie-heledd-bach2.jpgMae dau ymgyrchydd iaith wedi eu dedfrydu heddiw yn yr achos llys cyntaf yn ymwneud ag S4C ers bron i ddeng mlynedd ar hugain. Daeth torf o dros gant o bobl draw i Lys Ynadon Caerdydd i ddatgan eu cefnogaeth. Cafodd Jamie Bevan orchymyn i dalu iawndal o £1,020, costau o £120 a gorchymyn 'curfew' am 28 niwrnod.