Darlledu

S4C: Y cyfryngau Cymraeg wedi torri - Angen creu model newydd ar gyfer dyfodol y Gymraeg

s4c-toriadau.jpgMae'r datblygiadau diweddar yn S4C, yn brawf pellach bod y system sy'n darparu ein cyfryngau Cymraeg wedi torri'n deilchion, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar i'r llywodraethau yng Nghymru a San Steffan ail edrych ar bob elfen o'r cyfryngau Cymraeg er mwyn gallu ffurfio strategaeth unedig sy'n cyfuno galluoedd gwahanol sefydliadau.Maent o'r farn

Condemio Toriadau S4C

s4c-toriadau.jpgMae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio'r toriadau arfaethedig i gyllideb S4C gan Lywodraeth Prydain: yn ôl stori yn y Guardian mae'r sianel yn wynebu toriadau hyd at 24% i'w chyllideb.Fe ddywedodd Rhodri ap Dyfrig, Llefarydd Darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:"Cafwyd addewid gan y Toriaid cyn yr etho

Heart FM yn bradychu cymunedau Cymru - galw ar OFCOM i ymyrryd

heartfm-cymraeg.jpgHeddiw mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu penderfyniad gorsaf radio Heart FM i symud eu canolfan ddarlledu sydd yn gwasanaethu Gwynedd a Môn o Fangor i Wrecsam.Dywedodd Gerallt Roberts aelod o rhanbarth Gwynedd / Môn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg."Ers misoedd bellach mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod mewn deialog gyda swyddogion o Heart FM ynglýn a'n pryderon nad ydi'r orsaf yn adl

Cymdeithas yr Iaith yn galw ar bobl Ceredigion i wrthwynebu symud stiwdio Radio Ceredigion i Arberth

radio-ceredigion.gifMae Radio Ceredigion wedi'i gwerthu i Town and Country Broadcasting gan y Tindle Newspaper Group.

Ofcom yn dyfarnu trwydded newydd i wasanaeth radio uniaeth Saesneg

Yng nghanol prysurdeb y Nadolig, efallai na sylwodd nifer o bobl ar y cyhoeddiad bod Ofcom Cymru wedi dyfarnu trwydded radio masnachol newydd ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Real Radio yw deiliaid y drwydded newydd, a bydd eu gorsaf yn dechrau darlledu o fewn y ddwy flynedd nesaf - a hynny drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Mynd a'r Frwydr dros Bapur Dyddiol i'r Sioe

Papur Dyddiol CymraegMi fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cyflwyno tystiolaeth ger bron Pwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn sioe Llanelwedd heddiw. Lansiwyd y ddeiseb wedi datganiad y cyn Weinidog Treftadaeth, Rhodri Glyn Thomas, yn mis Chwefror eleni, mai ond £200,000 y flwyddyn a fyddai’n yn mynd tuag at ddatblygu'r wasg Gymraeg.

Dros 1,000 yn arwyddo deiseb mewn pythefnos

Y Byd - Papur Dyddiol CymraegBydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyflwyno deiseb i'r Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas yfory (dydd Llun Mawrth 3ydd 2008) yn galw arno i gadw at ei addewid i sefydlu papur dyddiol yn Gymraeg. Casglwyd dros 1,000 o enwau ar y ddeiseb mewn cyfnod cyfyngedig o bythefnos yn unig.

Llythyr Agored at Rhodri Glyn Thomas

Y Byd - Papur Dyddiol CymraegAnnwyl Rhodri Glyn Thomas (Gweinidog Treftadaeth),Rwy’n ysgrifennu ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ddatgan siom ein haelodau bod Llywodraeth y Cynulliad wedi torri ei haddewid i sefydlu papur dyddiol Cymraeg. Nid wyf yn cwestiynu eich ymrwymiad personol i’r cysyniad, ond mae’n rhaid i mi gwestiynu rhai pethau sydd yn ymddangos fel gwrthddweud llwyr ym mholisïau’r llywodraeth.

Bwrdd Cyfarwyddwyr S4C yn cynnal cyfarfodydd yn Saesneg

bawd_deddf_eiddo.jpgDanfownyd y llythr canlynol at Iona Jones, Prif Weithredydd S4C heddiw:Annwyl Iona Jones,Hoffwn fynegi fy nicter gyda S4C ar ôl deall fod Bwrdd Cyfarwyddwyr S4C yn cynnal ei gyfarfodydd drwy gyfrwng y Saesneg.Ni allaf yn fy myw ddeall sut y bu i'r sefyllfa hon godi. Bu brwydr hir a chwerw i sicrhau sianel teledu Cymraeg yng Nghymru.

Dyfodol Darlledu Cymraeg

Ofcom a darlledu Am 3 o’r gloch prynhawn Dydd Iau, Mehefin 2il bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Fforwm Drafod ar Ddyfodol Darlledu Cymraeg yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd.