Caerfyrddin Penfro

Fferm Trecadwgan - Gwarth y gwerthu ym Mhenfro

Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach. Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm.

Gofynnwch i’r Llywodraeth am Amser i Newid Cynllun Datblygu Sir Gâr

Aeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda chopi mawr o lythyr i’w lofnodi gan arweinwyr a swyddogion y Cyngor Sir yn gofyn i’r llywodraeth ganiatáu tri mis ychwanegol o amser i ddiwygio’r Cynllun Datblygu Lleol drafft (a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus) er mwyn iddo fod “yn seiliedig ar dystiolaeth i anghenion cymunedau lleol Sir Gâr yn hytrach na thrin y sir fel cronfa i wasanaethu anghenion tybiedig Rhanbarth Bae Abertawe”

Cyfarfod Cell Cwm Aman

16/01/2020 - 19:00

Rydym wedi aildrefnu cyfarfod Cell Rhydaman o'r wythnos hon - Dewch yn llu i gyfarfod Cell Cwm - Aman, fydd yn cael ei gynnal ar 16eg o Ionawr am 7yh yng Nghlwb Aman  - Glanaman

Gobeithio welwn ni chi yno! 

cymdeithas 12_23.png

Cyfarfod Cell Penfro

06/02/2020 - 19:00
Dewch i gyfarfod Cell Penfro ar y 6ed o Chwefror am 7yh yn y Pembroke Yeoman, Hwlffordd 
 
Mi fyddwn ni'n drafod llawer iawn o bwyntiau gwahanol, felly mae'n allweddol i'n haelodau ni  ymuno i drafod ein cynlluniau dros y Flwyddyn nesaf!
 
cymdeithas 12_21.png

Cyfarfod Cell Cwm-Aman

09/01/2020 - 19:00

Dewch yn llu i gyfarfod Cell Cwm-Aman fydd yn cael ei gynnal yng Nghlwb yr Aman am 7yh ar y 9fed o Ionawr. Mi fydd hi'n allweddol i ni gael criw da yno i ddechrau gwneud datbylgiadau positif yn y Cwm!

Gyda'n gilydd fe wnewn ni wahaniaeth mawr! Edrychwn ymlaen at weld chi yno!

cell ceredigion_14.jpg

Cyfarfod Rhanbarth Sir Gâr

06/01/2020 - 19:00

Dewch i gyfarfod Rhanbarth Sir Gâr er mwyn i ni drafod beth sydd angen ei wneud gyda'r Iaith yn y Rhanbarth, ac i glywed beth yw' ymgyrchoedd a datblygiadau diweddaraf!

Gwesty'r Queens, Caerfyrddin am 7yh ar y 6ed o Ionawr.

cell ceredigion_13.jpg

Cyfarfod Cell Cwm Aman

18/10/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cell Cwm Aman yng Nghlwb yr Aman, Glanaman ar y 18fed o Hydref am 7yh!

Mi fydd y Gell yn gwneud gwaith i hybu'r Gymraeg yn y Cwm, ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau diddorol!

cell ceredigion_11.jpg

Cyngor Sir Caerfyrddin i osod esiampl o ran y Gymraeg

Daeth cynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr i fforwm cyhoeddus gan Gymdeithas yr Iaith yng Nghaerfyrddin heddiw, er mwyn trefnu defnydd y cyngor ei hun o'r Gymraeg

Cyngor Sir Caerfyrddin i osod esiampl o ran y Gymraeg

Y penwythnos yma bydd arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â chynghorwyr o wahanol bleidiau a swyddogion o adran y Prif Weithredwr, i fforwm cyhoeddus a drefnir gan ranbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith er mwyn trefnu defnydd y cyngor ei hun o'r Gymraeg. Cynhelir y fforwm agored am 09.30 fore Sadwrn yma 21ain Medi yn Llyfrgell Caerfyrddin, a bydd cyfle i'r cyhoedd holi cwestiynau i'r cynghorwyr a chyfrannu at y trafod.

Cyfarfod Adeiladu Tai yng Nghrymych

25/09/2019 - 19:00

Dewch i gyfarfod Cyhoeddus ar y 25ain o Fedi yng Nghlwb Rygbi Crymych am 7:00yh, i drafod y 56 o dai sy'n fod i gael ei hadeiladu yn y pentref. Mae llawer iawn o'r trigolion lleol wedi codi pryder gyda'r cynlluniau - Mae hwn yn gyfle i chi gael dweud eich dweud gyda'r mater!