Deddf Iaith

Diffyg ymateb gan Gyngor Abertawe

Cyngor Saesneg AbertaweMae Cyngor Abertawe dal i lusgo'i traed ynghylch ei polisi iaith yn y ddinas meddai aelodau Abertawe o Gymdeithas yr Iaith. Er gwaetha'r ffaith fod y Cyngor wedi datgan ar sawl achlysur ei bod yn hybu dwyieithrwydd yn y ddinas, yn ymarferol maent yn hollol ddiffygiol yn gwireddu hyn.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Herio Morrisons Bangor yn yr Ymgyrch Dros Ddeddf Iaith

Archfarchnad MorrisonsAm 2.30 prynhawn dydd Sadwrn 08.12.07 fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg gynnal protest tu allan i siop gadwyn Morrisons ym Mangor. Hon oedd y drydedd mewn tair protest i Gymdeithas yr Iaith ei chynnal yn erbyn y cwmni hwn. Bythefnos yn ôl cynhaliwyd protest yn erbyn Morrisons Caerfyrddin, yna dydd Sadwrn diwethaf bu protest debyg yn erbyn Morrisons Aberystwyth.

Deddfu dros y Gymraeg yng Nghymru - Y Cyfle a'r Cyfrifoldeb

Rhodri Glyn ThomasAm 11 o'r gloch bore heddiw fe wnaeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyfarfod a'r Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas AC yng Nghaerdydd i drafod cynlluniau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer deddfwriaeth newydd ym maes y Gymraeg.

Edrych Ymlaen at Gyfarfod Gyda'r Gweinidog Treftadaeth yn Dilyn Protest yn Aberystwyth

Rhodri Glyn ThomasAm dri chwarter awr heddiw bu 50 o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn protestio tu allan i Siop Morrisons yn Aberystwyth. Roedd presenoldeb cryf o'r heddlu yno a daeth y brotest i ben pan gyflwynodd Hywel Griffiths, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, lythyr i reolwr y siop. Hon oedd yr ail mewn cyfres o dair protest yn erbyn Morrisons a gynhelir gan y Gymdeithas.

Arolwg o Morrisons yn dilyn torri addewid

Archfarchnad MorrisonsBydd arolygwyr Cymdeithas yr Iaith yn ymweld a siop Morrisons Caerfyrddin ddydd Sadwrn 24/11/07 am 1pm er mwyn gwneud arolwg o'r defnydd o'r Gymraeg yn y siop. Cyfarfu cynrhychiolwyr y Gymdeithas gyda Chris Blundell, aelod o Bwyllgor Gweithredol Morrisons ar 11eg o Fehefin 2007 i drafod a phwyso am statws cyfartal i'r Gymraeg.

Arwyddion Dwyieithog yn Abertawe. Ail gydio yn y brwsh paent?

Cyngor Saesneg AbertaweMae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gresynu at y newyddion fod Cyngor Sir Abertawe am godi arwyddion ffyrdd uniaith Saesneg yn yr ardal gan ddefnyddio iechyd a diogelwch fel esgus dros wneud hynny. Heddiw anfonodd y Gymdeithas y llythyr isod at Brif Weithredwr Cyngor Abertawe yn mynegi ei phryder.

Dyw ychydig bach ddim digon da - Her i Tesco a Llywodraeth Cymru

Ble mae'r Gymraeg?Am 2.yp, heddiw bu aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest tu allan i gangen yr Wyddgrug o archfarchnad Tesco yn galw ar y cwmni i fabwysiadu nifer o fesurau penodol a fydd yn sicrhau bod eu canghennau ledled Cymru yn cynnig mwy na'u defnydd tocenisitig presennol 'r Gymraeg.

Trafod Deddf Iaith ac Ysgolion Pentrefol yn y Cynulliad

Senedd - CynulliadBydd aelodau o Gymdeithas yr iaith Gymraeg yn cynnal cyfarfod gyda swyddogion yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw am 12.30 i drafod Deddf Iaith a dyfodol Ysgolion Pentrefol. Cafwyd cadarnhad y bydd y cyfarfodydd yn mynd rhagddynt er na bydd gweinidogion yn bresennol.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn Ymosod ar Sinigiaeth Aelodau Seneddol Llafur

TescoMae Cymdeithas yr iaith Gymraeg wedi ymosod ar sinigiaeth Chris Bryant ac aelodau seneddol Llafur eraill o Gymru wedi iddynt alw ar Arriva i newid trefn ieithyddol y cyhoeddiadau mewn gorsafoedd trên yng Nghymru.

Arestio cyn-gadeirydd mewn protest ym Mhorthmadog

TescoCafodd Steffan Cravos, cyn-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ei arestio am godi posteri yn galw am ddeddf Iaith newydd ar ffenestri siop Tesco mewn protest o dros 150 o bobl ym Mhorthmadog am 2pm heddiw. Cafodd y brotest ei gynnal er mwyn pwylsiesio'r angen am Ddeddf Iaith Newydd gadarn ac i bwysleisio fod angen i gwmniau preifat mawr fel Tesco wneud defnydd llawn o'r Gymraeg, nid 'tipyn bach' yn unig.