Deddf Iaith

Arestio 6 o aelodau'r Gymdeithas yn Parc Cathays

Mae tair chwaer ymysg chwech o ferched sydd wedi eu harestio y bore yma ar ol paentio sloganau yn tynnu sylw at yr angen am Ddeddf Iaith newydd ym Mhencadlys Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mharc Cathays Caerdydd.

Deddf Iaith - Cyhoeddiad Pwysig!

Am hanner awr wedi deg fore dydd Iau yr 22ain o Fedi, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar risiau Pencadlys Llywodraeth y Cynulliad ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Cer nawr Rhodri! Galwad am Ddeddf Iaith gynhwysfawr.

Rhodri Morgan Yn dilyn ymateb Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddywedodd bod yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith Newydd a’r drafodaeth am ddyfodol am yr iaith Gymraeg yn "Boring, Boring, Boring", penderfynodd Cymdeithas yr Iaith mewn cyfarfod neithiwr, i alw arno i ymddiswyddo’n syth yn hytrach nag aros am 4 mlynedd arall.

Arestio Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Steffan Cravos Mae Steffan Cravos - Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith - newydd gael ei ryddhau gan Heddlu Caernarfon wedi treulio'r rhan fwyaf o'r 24 awr diwethaf yn y ddalfa.

Protest i roi’r angen am Ddeddf Iaith ar ben yr agenda wleidyddol.

Heddiw, Ddydd Mawrth, Awst yr ail, am ddau o’r gloch, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal protest ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol er mwyn rhoi’r angen am Ddeddf Iaith ar ben yr agenda wleidyddol. Fe fydd y brotest yn dechrau gyda Elin Jones, Aelod Cynulliad dros Geredigion yn annerch y tu allan i stondin Cymdeithas yr Iaith.

Targedu arwyddion ffyrdd Clwyd!

Ar nos Iau, y 14eg o Orffennaf aeth aelodau o Gymdeithas-yr-iaith o Ddyffryn a Gorllewin Clwyd ati gydag ymgyrch sticeri. Bu'r aelodau yn rhoi sticeri 'Ildiwch' a 'Ble mae'r Gymraeg?' ar arwyddion Give Way. Mae hyn yn rhan o ymgyrch y Gymdeithas dros yr haf i danlinellu'r angen am Ddeddf Iaith gynhwysfawr a fyddai'n ateb anghenion Cymru yn yr Unfed Ganrif Ar Hugain.

Cyngor yn galw am roi'r gorau i ddifwyno arwyddion!

Deddf Iaith Newydd Mae Steffan Cravos, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn gofyn i'r mudiad roi'r gorau i ymgyrchu yn y ddinas.

Llusgio wyth protestiwr iaith o'r Cynulliad Cenedlaethol

Llusgwyd wyth aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg allan o siambr Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw, am iddynt dorri ar draws y gweithgareddau yn galw am Ddeddf Iaith Newydd. Yr wyth oedd Angharad Clwyd (Pontweli), Hywel Griffiths (Caerfyrddin), Siriol Teifi (llanfihangel ar Arth), Lois Barrar (Nelson), Catrin Evans (Caerdydd), Luke Pearce (Y Barri) a Gwion a Lowri Larsen (Caernarfon).

Galw ar roi blaenoriaeth i Ddeddf Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at holl aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol gan ofyn iddynt sicrhau mai Deddf Iaith Newydd gynhwysfawr fydd y darn cyntaf o ddeddfwriaeth y bydd y Cynulliad yn ei lunio o dan y pwerau newydd a amlinellir yn y Papur Gwyn Trefn Llywodraethu Gwell i Gymru.

Enillydd y Fedal Lenyddiaeth yn cymryd rhan mewn cyfarfod pwysig ar ddyfodol yr Iaith!

Bydd Catrin Dafydd - enillydd y Fedal lenyddiaeth yn yr Eisteddfod Dydd Llun, a Chadeirydd Grwp Deddf Iaith, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - yn cymryd rhan yn y cyfarfod cyhoeddus pwysicaf a drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar Faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Bydd y cyfarfod, o dan y teitl 'Deddf Iaith – Dyma’r Cyfle', yn cael ei gynnal yn yr Eglwys Norwyaidd am 3.30 prynhawn dydd Mercher Mehefin 1af.